Emni̇yet Teşki̇latı Sağlık Şartları / Pomem / Bekçi̇li̇k Sağlık Davaları / Hashi̇mato Ti̇roi̇di̇ / Dava Sırasında Deği̇şen Yönetmeli̇kleri̇n Davaya Etki̇si̇

OLAYDA; 

Polis Meslek Eğitim Merkezi’nin bağlı olduğu kurum olan Emniyet Genel Müdürlüğü’nün bulunduğu yer olan Ankara mahkemeleri yetkilidir ve bu nedenle Ankara İdare Mahkemeleri yetkili ve genel görevli mahkemeler olacaktır. İncelenen dava da Ankara İdare Mahkemeleri nezdinde görülmüştür. 

OLAYIN ÖZETİ;

Davacı, 20. Dönem öğrencisi olarak Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi’ne geçici kayıt yaptırmıştır. Giriş aşamasında yapılan sağlık kontrollerinde davacıdan alınan kan örneklerinde tiroid değerlerinin yüksek çıkması nedeniyle hashimato teşhisi konulmuş ve ilaç tedavisine başlanmıştır. Söz konusu rahatsızlık, eğitim süresi olan 6 ay boyunca davacı açısından hiçbir sorun yaratmamış olup davacı başarılı bir şekilde Polis Meslek Eğitim Merkezi’ndeki eğitimlerini tamamlamıştır.

Davacının eğitimlerini tamamlanmasını müteakiben Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği gereğince sağlık raporu almak üzere Erzincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmiştir. Erzincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nce yapılan muayenesinde davacı hakkında 2003 tarihli ve 25189 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ETSŞY’nin Ek-3-1-A maddesine uymadığı gerekçesiyle “Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencisi olamaz.” kararı verilmiş olup bu karar doğrultusunda Polis Meslek Eğitim Merkezi Giriş Yönetmeliği’nin 17/2 maddesinde bulunan “Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığınca “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adayların ilişikleri, Başkanlık onayı ile kesilir ve POMEM’lere gereği yapılmak üzere bildirilir.” hükmü uyarınca 11/12/2017 TARİHİNDE POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ’NDEN İLİŞİĞİ KESİLMİŞTİR. İlgili yönetmeliğin Ek-3-1-A maddesi ise şu şekildedir:

“1) Hematoloji, kardiyoloji, gastroenteroloji, endokrinoloji, nefroloji, immunoloji, romatoloji ve enfeksiyon hastalıkları yönlerinden, mevcut haliyle organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan, progresyon göstermeyen ve tıbbi tedavi ihtiyacı olmayan, herhangi bir operasyon geçirmemiş olgular öğrenciliğe kabul edilir. Bu sitemlere ait konjenital anomalisi bulananlar öğrenciliğe kabul edilmezler. Ancak; a) Tedavi edilebilir demir eksikliği anemisi, b) Talesemi taşıyıcılığı olanlar (Talesemi minör), c) Bir veya iki ekstremitede (alt, üst) venöz dolaşım yetersizliği yapmamış, hafif yüzeysel varisler, d) Hormonal bozukluğa veya başka bir organik hastalığa bağlı olmayan geçirilmiş jinekomasti ve aksesuar meme operasyonları, e) Komplikasyonsuz apandektomi operasyonları, f) Tam şifa bulmuş göbek fıtığı operasyonları, g) Tam şifa bulmuş ingiunal herni operasyonlar, h)Tam şifa bulmuş hemoroid, anal fistül, anal fissür ve komplikasyonsuz plenoidal sinüs operasyonları, öğrenciliğe engel değildir.” 

1-İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI

Ankara 13. İdare Mahkemesi’nin ……. E. numaralı dosyasında 30/10/2018 tarihinde davanın reddi yönünde bir karar verilmiştir. Söz konusu kararın gerekçesi ise; yukarıda da bahsedilen mahkeme ara kararı ile müvekkilin sevk edildiği hastanece verilen sağlık kurulu raporunun olumsuz olmasıdır. Kararda da belirtildiği üzere davalının sağlık şartlarını taşıyıp taşımadığının tespiti teknik bir bilgi gerektirdiğinden doğrudan sağlık raporu esas alınarak söz konusu davanın reddi neticesine varılmıştır. İşbu karar üzerine hukuk büromuzca ilk derece mahkemesi kararının kaldırılarak dava konusu işlemin iptaline karar verilmesi amacıyla istinaf başvurusunda bulunulmuştur. 

2-BÖLGE İDARE MAHKEMESİ KARARI

Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nce verilen …….. E.  numaralı dosyada verilen kararla ilk derece mahkemesinin kararı hukuka uygun bulunarak söz konusu karar onanmış ve davacının istinaf isteminin reddine karar verilmiş olup iş bu karara karşı hukuk büromuzca temyiz yoluna başvurulmuştur.

3-DANIŞTAY KARARI

Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nce davacı aleyhine olarak verilen istinaf başvurusunun reddi kararına karşı hukuk büromuzca yapılan temyiz başvurusu sonucunda Danıştay 8. Daire Başkanlığı’nca ……… E. numaralı dosyasında verilen kararla, “Ankara Bölge İdare Mahkemesi ……. E., Numaralı kararının bozulmasına, yeniden karar verilmek üzere dosyanın Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne gönderilmesine” yönünde karar verilmiştir. 

*EMSAL KARAR*

T.C. D A N I Ş T A Y SEKİZİNCİ DAİRE 

Esas No :  

Karar No : 

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : 

VEKİLİ                                 : Av. Mustafa YILDIRIM & Av. Merve DENİZ YILDIRIM 

E-Tebligat Adresleri 

KARŞI TARAF (DAVALI) : Emniyet Genel Müdürlüğü 

YARGILAMA SÜRECİ     : Dava konusu istem: 20. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrenci adayı olarak planlanan ve Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi’ne geçici kaydı yapılan davacı tarafından, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği’nin Ek-3-IV-A maddesinde yer alan sağlık şartlarını taşımadığından bahisle Eğitim Merkezi’nden ilişiğinin kesilmesine ilişkin 05/12/2017 tarihli onay işleminin iptali istenilmiştir. 

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : İlişiğinin kesilmesine neden olan durumun bir hastalık olmadığını, organ fonksiyonlarına olumsuz bir etkisinin bulunmadığını, polislik mesleği bakımından sakınca doğurmadığını, hakkında hem başvuru yaptığı tarihteki yönetmelik hem de daha sonra yürürlüğe giren yönetmeliğe göre ayrı ayrı değerlendirme yapılması gerektiğini, eğitimini bitirdiğini ve bu nedenle artık statüsünün değiştiğini, artık öğrenci adayı olarak değerlendirilemeyeceğini ileri sürmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI   : Davalı idare tarafından, savunma verilmemiştir. 

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ ……………….’NIN DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin kabulü ile usul ve yasaya aykırı olan Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA Karar veren Danıştay Sekizinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü: 

İNCELEME VE GEREKÇE: MADDİ OLAY : 

Davacının Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ne 20. dönemde geçici kaydının yapıldığı, Yönetmeliğin ilgili maddeleri gereği sağlık kurulu raporu alması amacıyla sevk edildiği Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alınan ………… tarih ve ……….. sayılı sağlık kurulu raporunda ”Hashimoto Tiroidi” teşhisinin konulduğu ve ”POMEM öğrenci adayı olamaz” şeklinde karar verildiği, söz konusu raporun Sağlık Komisyonunda görevli doktorlar tarafından incelendiği ve inceleme sonucunda davacının Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevkinin yapıldığı ve adı geçen hastane tarafından verilen ………… tarih ve ………….. sayılı sağlık kurulu raporunda da ”Hashimoto Tiroidi, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği EK-3-I-A göre POMEM öğrencisi olamaz” şeklinde karar verildiği ve davacının mevcut durumunun, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği’nin EK-3-I-A maddesinde öngörülen sağlık şartlarına uygun olmadığı gerekçesiyle Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrencisi olamayacağına karar verilerek davacının okulla ilişiğinin kesildiği ve anılan işlemin iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır. 

İLGİLİ MEVZUAT: 04/08/2003 tarih ve 25189 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği’nin EK-3-1-A maddesinde; Hematoloji, kardiyoloji,  gastroenteroloji, endokrinoloji, nefroloji, immunoloji, romatoloji ve enfeksiyon hastalıkları yönlerinden, mevcut haliyle organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan, progresyon göstermeyen ve tıbbi tedavi ihtiyacı olmayan, herhangi bir operasyon geçirmemiş olgular öğrenciliğe kabul edilir. Bu sitemlere ait konjenital anomalisi bulananlar öğrenciliğe kabul edilmezler.” hükmü yer almaktadır. 

03/01/2018 tarih ve 30290 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği’nin 28. maddesiyle; “4/8/2003 tarihli ve 25189 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.” aynı Yönetmeliğin EK-3-1-B-1-c maddesinde; “Tiroidit (hashimato tiroiditi ve diğerleri)” nin öğrenciliğe engel olduğu hükmü bulunmaktadır. 

29/09/2019 tarih ve 30903 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği’nin eklerinde yapılan değişiklikle EK-3-1-A-1-ç maddesinde; “İlaç tedavisi gerektirmeyen tiroiditler sağlam kabul edilir” hükmü sevk edilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME: Dava konusu işlem tarihinde yürürlükte olan 2003 tarihli Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği’nde davacının durumu öğrenci adaylığına engelse de; 03/01/2018 tarihinde yürürlüğe giren Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği’nin eklerinde 29/09/2019 tarihinde yapılan değişiklikle “İlaç tedavisi gerektirmeyen tiroiditler sağlam kabul edilir” hükmüne yer verilmiştir. Bu durumda yukarıda belirtilen Yönetmelik değişikliği göz önüne alınarak davacının POMEM öğrenci adayı olup olamayacağına ilişkin değerlendirme yapılması ve gerekirse davacının yeniden hakem hastaneye sevk edilmesi ve alınacak yeni raporda dikkate alınarak karar verilmesi gerektiğinden temyize konu Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi’nin kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır. 

KARAR SONUCU: Açıklanan nedenlerle; 

  1. 2577 sayılı Kanun’un 49. maddesine uygun bulunan temyiz isteminin kabulüne,
  2. Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesinin ……….. tarih ve E:…………, sayılı kararının BOZULMASINA,
  3. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesine gönderilmesine, ………. tarihinde kesin olarak oybirliği ile karar verildi. 

Başkan  Üye  Üye  Üye  Üye

4) DANIŞTAY’IN BOZMA KARARININ İNCELENMESİ

İşbu kararın gerekçesinde “04/08/2003 tarih ve 25189 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği’nin EK-3-1-A maddesinde; Hematoloji, kardiyoloji, gastroenteroloji, endokrinoloji, nefroloji, immunoloji, romatoloji ve enfeksiyon hastalıkları yönlerinden, mevcut haliyle organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan, progresyon göstermeyen ve tıbbi tedavi ihtiyacı olmayan, herhangi bir operasyon geçirmemiş olgular öğrenciliğe kabul edilir. Bu sitemlere ait konjenital anomalisi bulananlar öğrenciliğe kabul edilmezler.” hükmü yer almaktadır. 

03/01/2018 tarih ve 30290 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği’nin 28. maddesiyle; “4/8/2003 tarihli ve 25189 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.” aynı Yönetmeliğin EK-3-1-B-1-c maddesinde; “Tiroidit (hashimato tiroiditi ve diğerleri)” nin öğrenciliğe engel olduğu hükmü bulunmaktadır.

29/09/2019 tarih ve 30903 sayılı Resmi Gazete’de DAVANIN TEMYİZ AŞAMASINDA DEVAM ETMEKTE OLDUĞU SIRADA yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği’nin eklerinde yapılan değişiklikle EK-3-1-A-1-ç maddesinde; “İLAÇ TEDAVİSİ GEREKTİRMEYEN TİROİDİTLER SAĞLAM KABUL EDİLİR” hükmü sevk edilmiştir.” 

Bu nedenle 03/01/2018 tarihli ETSŞY’de yapılan 29/09/2019 tarihinde yapılan değişiklikle “ilaç tedavisi gerektirmeyen tiroitlerin sağlam kabul edileceği” hükmü uyarınca davacı, İDARİ HUKUKUN EN TEMEL İLKELERİNDEN OLAN VE YERLEŞİK NİTELİKTEKİ DANIŞTAY KARARLARIYLA DA KABUL GÖREN İÇTİHAT OLAN ‘’YÖNETMELİKLERDEKİ LEHE DEĞİŞİKLİKLERİN GEÇMİŞE UYARLANMASI İLKESİ GEREĞİNCE’’ davacı Danıştay tarafından haklı bulunarak aleyhinde verilen karar bozulmuş ve yeniden karar vermek üzere dosya istinaf aşamasında yargılama yapan Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi’ne gönderilmiştir.

5-BOZMA KARARI ÜZERİNE BÖLGE İDARE MAHKEMESİ’NCE VERİLEN BOZMAYA UYMA KARARININ İNCELENMESİ 

Danıştay 8. Dairesi’nce verilen bozma kararına karşı dosya, istinaf aşamasında kararı veren daire olan Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi’ne gönderilmiş ve işbu dairece yapılan yeniden inceleme sonucu verilen ………… E. numaralı karar ile “bozma kararına uyularak davacı vekilinin istinaf başvurusunun kabulüne, başvuruya konu mahkeme kararının kaldırılmasına ve dava konusu işlemin iptaline” şeklinde karar verilmiştir. 

Söz konusu kararda Danıştay 8. Dairesi’nin bozma kararındaki yönetmelik değişikliği dikkate alınarak 29/09/2019 tarihli ve 30903 sayılı Resmi Gazete’deki “İlaç tedavisi gerektirmeyen tiroitler sağlam kabul edilir.” hükmü esas alınıp DAVACI TEKRAREN HAKEM HASTANEYE SEVK EDİLMİŞ VE İŞ BU TARİHLİ YÖNETMELİK HÜKMÜ UYARINCA DAVACI HAKKINDA HASTANE TARAFINDAN VERİLEN RAPORDA EK-3-1-A DİLİMİ UYARINCA HAKKINDA POMEM ÖĞRENCİSİ OLUR KARARI VERİLMESİNE İSTİNADEN davacı lehine olarak bozmaya uyma kararı verilmiş ve dava konusu işlemin iptal edilmesi neticesinde müvekkil okul eğitimleri sonucundaki mülakatı da geçerek polis memuru olarak atanmış ve görevine başlamıştır.

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir