İdare Hukuku

ATAMA DAVALARI (EŞ DURUMU, HİZMET GEREĞİ, 34.MADDE, 2.ŞARK, KURUMLARARASI ATAMA)

Emniyet arama ve yer değiştirme işlemleri Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği kapsamında kapılır. 1992 yılında yürürlüğe giren bu yönetmelik emniyet atamalarında dikkate alınması gereken ana mevzuattır. Bölgelerin tespiti, zorunlu hizmet süresi, ilk atama, yer değiştirme, eş durumu, mazeret atamaları gibi tüm hususlar Emniyet Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde düzenlenmiştir.

Emniyet Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’ni detaylı şekilde açıklamaya geçmeden önce belirtmek isteriz ki; ataması iptal edilenler, eş durumu tayin talebi veya normal tayin işlemi iptal edilenler İdare Mahkemesine 60 gün içinde yürütme durdurma istemli iptal davası açmaları gereklidir. Bu süre hak düşürücü süredir. Geçirilmesi durumunda dava açma hakkınız son bulacaktır.

İdarelerin tesis etmiş olduğu işlemler 60 günlük süre geçirilmediği takdirde iptal davasına konu edilebilir. Eş durumu ya da sağlık nedeniyle atama işlemleriniz herhangi bir usulsüzlük ya da hukuka aykırılık teşkil eden bir gerekçe ile onaylanmaz yahut iptal edilirse bu hakkınızı kullanmanız ve işlemi iptal ettirmeniz gerekmektedir. Yürütme durdurma istemli olarak açabileceğiniz bu davalarda istemediğiniz bir bölgeye atamanız gerçekleştirildiğinde yürütme durdurma kararı bu tayini durduracaktır.

Emniyet Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 18 madde uyarınca mazeret atamaları aşağıdaki hallerde talep edilebilir.

 1. a)Personelin veya eş ve çocuklarının hastalığı nedeniyle bulunduğu yerde görev yapamayacağının tam teşekküllü Devlet hastanesinden veya üniversite hastanesinden, özel üniversite hastanesi hariç, alınan sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi. (Sağlık durumu nedeniyle tayin)
 2. b) maddede yer alan eş durumu ve 40. maddede yer alan öğrenim durumu ile ilgili şartların ortaya çıkması. (Eş durumu nedeniyle tayin/ Eğitim durumu nedeniyle tayin )
 3. c)Personelin boşanması ve boşandığını mahkeme ilamı ile belgelemesi üzerine kendi talebi.
 4. d) maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde sayılanların kendi istekleriyle atanma talebinde bulunması.

Bu durumlardan biri varsa mazeret tayin talebine bulunabilirsiniz.

Emniyete çalışan eşlerden birisi, kadro müsait olduğu takdirde diğerinin bulunduğu yere atanabilir. Eşleri emniyet mensubu olmayanlar kadro müsait olduğu takdirde, kurumlar arası koordinasyon sağlanarak, bölge hizmet süresini aksatmamak kaydıyla, istekleri üzerine eşlerinin görevli bulunduğu yerlere de atanabilirler. Eş durumu sebebiyle personel bir yerde, o bölge için tespit olunan hizmet süresinden en çok üç yıl fazla kalabilir.

Anayasal aile bütünlüğü ilkesi gereğince, aile birliğinin devam edebilmesi için memurlarda eş durumundan tayin hakkı söz konusudur. Polislerin eş durumundan tayin istemeleri için eşlerinin de polis olmasına gerek yok. Taraflardan biri düz memursa yine eş durumundan tayin istenebilir.

Emniyet personeli atama dönemi her yıl Mayıs ve Haziran ayında yapılmaktadır. İlk atama döneminde eş tayini yapılabilir. Mazeretli atama döneminde, Şubat ve Eylül aylarında atama istenebilir. Zaman dışı atama kapsamında eş tayin atamaları için başvuru yapılabilmektedir.

Memurların il içinde veya il dışında görev yaptığı yerden bir başka yere isteği dışında atanması ya da kendisinin atanma talep ettiği göreve atanmaması işlemleri memur atama iptali davalarında en çok görülen uyuşmazlıklardandır. Burada atama sebebi disiplin soruşturması sonucunda getirilen teklifler olabileceği gibi, ihtiyaç ya da idarenin işleyişindeki rotasyon veya hizmet gereği de olabilir. Yapılan atama işlemlerinin kamu yararına ve hizmet gereklerine uygun olup olmadığı İdare Mahkemesi tarafından denetlenmektedir. Aynı şekilde atama isteminin reddi işlemleri de bu denetime tabidir.

 • Atama davalarında dava konusu işlemin kamu yararı ve hizmet gerekleri içerisinde yapılıp yapılmadığının denetimi yapılmaktadır.
 • Atama işlemi ataması yapılan memurun geçirdiği bir soruşturmaya nedeniyle yapılmışsa; aynı soruşturma sonucunda memura disiplin cezası verilip verilmediği, atama işleminin ikinci bir ceza niteliği taşıyıp taşımadığının denetimi yapılmaktadır.
 • Soruşturmaya dayalı yapılan atamalarda bu atamanın kişinin görev yerinin değiştirilmesini gerektirecek nitelikte olup olmadığının veya aynı il içinde bir birime atama yapılıp yapılamayacağı hususu denetlenmektedir.
 • Bütün istek dışı atama işlemlerinde atanan kişinin özür durumunun korunup korunmadığının ve özür durumunun niteliğine göre bu özrünün giderilip giderilmediğinin denetimi yapılmaktadır.
 • Rotasyona bağlı atama işlemlerinde istek dışı atananların ilgili mevzuatlarına göre çalışma süresi, çalışma bölgesi, hizmet puanlarının üstünlüğü hususlarına uyulup uyulmadığının denetimi de yapılmaktadır.
 • Kurumlar arası atamalarda atanmak istenilen kurumun atamaya onay vermesi ancak çalışılan kurumun muvafakat vermemesi durumunda davacının çalıştığı kurumda hizmetine ihtiyaç bulunup bulunulmadığının denetimi yapılmaktadır.
 • Atama istenilen yerde atanmak istenilen memurun hizmetine ihtiyaç olunup olmadığının ve önceki görev yerinde de bulunması gerektiği ve hizmetine ihtiyaç duyulup duyulmadığının denetimi yapılmaktadır.
 • Atama istemlerinin reddi işlemine veya isteksiz olarak alt bölgelere yapılan atamalara karşı açılan davalarda davacı ile aynı kurumda çalışan emsali personellerin benzer şekilde atanıp atanmadığına bakılarak denetimi yapılmaktadır.
 • İdarece mevzuatta düzenlenen şartları taşımadığı halde yapılan mevzuata aykırı işlemler her zaman geri alınabilir.

Vatandaşlarımız yaşadıkları atama kaynaklı hukuki sorunlar yaratan işlemlerinde M&M YILDIRIM HUKUK BÜROMUZ FARKIYLA emsal kararlar ışığında çözüm sağlamışlardır. Sizde benzeri sorunlar yaşamanız halinde hak kaybı yaşamamak için hukuki sürecinizi, konusunda uzman tecrübeli avukatlarımız ile iletişim kurup, detaylı bilgi aldıktan sonra hukuk büromuza emanet edebilirsiniz.

Konular hakkında sizlere ışık olabilmek amacıyla, emsal kararlar eşliğinde sitemizde her bölüm için özel hazırlanmış hukuki makalelerimiz ile de karşınızda olacağız.

Makaleler